Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Program premiowy ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs 100 lat Niepodległości

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu „100 lat Niepodległości Polski” zwanego dalej „Konkursem” jest firma ROYAL-STONE.PL Marek Górski z siedzibą w: Blizne Łaszczyńskiego, 05-082, ul. Mała 3, NIP: 592-179-68-29.
Konkurs trwa od 21.09.2018 do 16.11.2018.
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: 05.11.2018 r. godz. 10.00.
Ogłoszenie wyników Konkursu: 16.11.2018 r.

§ 2 Uczestnicy.

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu biżuterię związaną z jego tematem. W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
3. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów.

§ 3 Warunki Konkursu.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) Zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
b) Własnoręcznie wykonać biżuterię inspirowaną tematem Konkursu – 100-lat Niepodległości Polski. Zgłoszona przez Uczestnika praca biżuteryjna winna zostać wykonana specjalnie na Konkurs po terminie ogłoszenia Konkursu i musi uwzględniać specyfikę i powagę tematu konkursowego. Praca nie może być przez Uczestnika prezentowana przed zgłoszeniem do Konkursu, ani do momentu oficjalnej publikacji przez Organizatora ALBUMU KONKURSOWEGO. Po wspomnianej publikacji albumu Uczestnik może publikować swoją pracę we wszelkich dostępnych mu kanałach internetowych (w tym udostępniać album Organizatora lub jego część).
c) Zgłosić pracę do Konkursu, zgłoszenie należy przesłać drogą e-mail na adres: kalendarz@royal-stone.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę Konkursu, tj. „100 lat Niepodległości Polski”;
- W treści e-maila: oświadczenia Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
- W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika).
d) Praca, oraz zdjęcie przesłane na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku prac inspirowanych innymi pracami należy w treści zgłoszeniowego e-maila podać źródło inspiracji lub nazwę i autora tutorialu na podstawie, którego powstała praca Konkursowa.
e) Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).
f) Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w celu dostosowania do publikacji związanej z Konkursem.

§ 4 Specyfikacja prac konkursowych i zgłoszeń do Konkursu.

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy prace. W przypadku kiedy Uczestnik nadeśle więcej niż trzy prace w określonym temacie, do Konkursu zostaną przyjęte tylko 3 z nich. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru prac przyjętych do Konkursu.
2. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu: naszyjnik, wisior, broszka, pierścionek, kolczyki lub OZDOBA BIŻUTERYJNA: pasek, nakrycie głowy, ubranie, torebka, etui itp. przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie który element, jeżeli jest on tylko częścią składową, jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest gotowym elementem pozyskanym z innych źródeł.
3. Przesłane zdjęcie powinno być dobrej jakości. Powinno prezentować pracę w sposób czytelny, pozwalający na dokonanie jej oceny przez konkursowe Jury. Mając na względzie jakość konkursowych prezentacji Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszeń konkursowych zawierających zdjęcia słabej jakości. Organizator zastrzega sobie przy tym wyłączne prawo do oceny, czy nadesłane zdjęcie pracy posiada wystarczającą jakość pozwalającą na włączenie do konkursowych publikacji (co wiąże się jednocześnie z decyzją o przyjęciu, lub odrzuceniu zgłoszenia konkursowego).
4. Dopuszczalne jest, aby na zdjęciu prezentującym pracę znalazły się w tle inne elementy dopełniające zdjęcie, o ile nie mają negatywnego wpływu na czytelność prezentacji samej pracy i jej odbioru. Zdjęcie musi obejmować całość biżuterii (cała praca powinna zmieścić się w kadrze).
5. Zgłoszenia prac konkursowych, zapytania itp. należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
6. Praca Konkursowa musi być nawiązaniem do tematu Konkursu, nie może obrażać uczuć innych, jak również naruszać tzw. „dobrego smaku”. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
7. Biżuteria Konkursowa może być wykonana w dowolnej technice.
8. Prace należy nadsyłać do dnia 05.11.2018 roku do godz. 10.00 na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl

§ 5 Sposób wyłonienia Zwycięzców.

Zwycięzców wybiera Jury powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniać powiązanie pracy z tematem Konkursu, jakość wykonanej pracy, walory artystyczne i techniczne, oraz kreatywność. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage’u www.facebook.com/fanpageroyalstone, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora.

§ 6 Nagrody w Konkursie.

Nagrody:
I miejsce. Nagroda – bon na zakupy w sklepie internetowym Royal-Stone o wartości 500,00 zł oraz karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 1
II miejsce. Nagroda – bon na zakupy w sklepie internetowym Royal-Stone o wartości 200,00 zł oraz karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 1
III miejsce. Nagroda – bon na zakupy w sklepie internetowym Royal-Stone o wartości 150,00 zł oraz karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 1
Nagroda publiczności (nagroda dla pracy konkursowej, która zbierze najwięcej kliknięć „Lubię to” w albumie konkursowym opublikowanym na fanpage/u Royal-Stone na facebooku). Nagroda – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 100,00 zł.
Łączna ilość nagród: 1
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania i przyznania Wyróżnień i nagród dodatkowych, jak również do przyznania miejsc równorzędnych (ex aequo).
3. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane autorom nagrodzonych prac e-mailem w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 7 Ochrona praw autorskich.

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej, jak również promowanie osób, dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:

1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu, podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku gdy naruszenie cudzej własności intelektualnej będzie oczywiste lub gdy Uczestnik odmówi wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§ 8 Postanowienia dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:
a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości;
b) posiadają niskie walory artystyczne;
c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznymi wskazanym przez Organizatora);
d) zostały nadesłane po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie;
e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://royal-stone.pl/konkurs_100_lat_niepodleglosci.html
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu.
O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści wiadomości e-mail wraz ze zgłoszeniem pracy:

Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „100 lat Niepodległości Polski” i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
Oświadczam, że praca Konkursowa (biżuteria) została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na konkurs Royal-Stone „100 lat Niepodległości Polski” po dacie jego ogłoszenia i nie była wcześniej publikowana.
Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
Oświadczam, że praca Konkursowa została wykonana w oparciu o tutorial: ……… (nazwa) ……… (autor)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Royal-Stone Marek Górski z siedzibą w: ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego dla potrzeb niezbędnych i związanych z realizacją Konkursu „100 lat Niepodległości Polski”.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora dostępną TUTAJ

Imię i nazwisko

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.