Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Program premiowy ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs BAJKOWE INSPIRACJE Z ZIMĄ W TLE (zakończony)

Wyniki konkursu biżuteryjnego „BAJKOWE INSPIRACJE Z ZIMĄ W TLE”.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie znajdziesz pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ

REGULAMIN KONKURSUBAJKOWE INSPIRACJE Z ZIMĄ W TLE”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „BAJKOWE INSPIRACJE Z ZIMĄ W TLE” zwanego dalej Konkursem jest firma: royal-stone.pl Marek Górski z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3, NIP: 592-179-68-29.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone oraz twórców biżuterii hand-made.
3. Konkurs trwa od 06.12.2016 do 03.02.2017 roku.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23.01.2017 r. o godz. 10.00.
5. Publikacja albumu konkursowego planowana jest na dzień 27.01.2017 r. a ogłoszenie wyników nastąpi 03.02.2017 r.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę – BIŻUTERIĘ inspirowaną jego tematem. W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
3. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Własnoręcznie wykonać pracę na podstawie wybranej przez siebie inspiracji zgodnej z tematem KONKURSU.
3. Zgłaszana przez Uczestnika praca powinna zostać WYKONANA SPECJALNIE na niniejszy Konkurs (tj. po terminie ogłoszenia Konkursu). Praca nie może być przez Uczestnika opublikowana przed zgłoszeniem do Konkursu ani do momentu oficjalnej publikacji ALBUMU KONKURSOWEGO przez Organizatora. Po wspomnianej publikacji albumu, Uczestnik może publikować swoją pracę we wszelkich dostępnych mu kanałach internetowych (w tym udostępniać album Organizatora lub jego część).
4. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku gdy Uczestnik nadeśle więcej niż 3 prace, wówczas do Konkursu zostaną przyjęte tylko 3 z nich. Organizator zastrzega sobie prawo własnego wyboru prac w przypadku braku jednoznacznych wskazań ze strony Uczestnika.
5. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.
6. Praca Konkursowa musi być nawiązaniem do tematu Konkursu. W przypadku nie korespondowania pracy Uczestnika z tematem Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia i nie przyjęcia pracy do Konkursu. Ostateczną decyzję dotyczącą zgodności pracy z tematem konkursowej inspiracji podejmuje Organizator.
7. Zgłaszana do Konkursu praca nie może obrażać uczuć innych, jak również naruszać tzw. „dobrego smaku”. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
8. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice biżuteryjnej.

§ 4. Praca konkursowa

1. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu: naszyjnik, wisior, broszka, pierścionek czy kolczyki lub OZDOBA BIŻUTERYJNA (wykonana w całości lub będąca aplikacją na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie, torebka itp. przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie który element, jeżeli jest on tylko częścią składową, jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest gotowym, pozyskanym z innych źródeł elementem).
Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz.
2. Do Konkursu można zgłosić pojedynczą biżuterię (np. parę kolczyków) lub KOMPLET nie przekraczający 2 elementów (np. parę kolczyków wraz z bransoletką). Konfiguracja kompletów jest dowolna i pozostaje do decyzji Uczestnika.

§ 5. Zgłoszenie do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać najpóźniej do dnia 23.01.2017 do godz. 10.00. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie zostaną przyjęte.
2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę bajki, która stanowiła podstawę inspiracji do wykonania pracy, np.: Anna_Kowalska_Królowa_śniegu
b) W treści e-maila: – oświadczenie Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem,wraz z informacjami dodatkowymi: – opis wskazujący związek pracy z tematem Konkursu, – określenie rodzaju biżuterii (np. bransoletka, komplet koczyków z naszyjnikiem, itp.) – technika wykonania pracy, – orientacyjny czas wykonania pracy (w godzinach), – materiały użyte do wykonania pracy (opis ogólny bez podawania szczegółowych oznaczeń).
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego, a w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym co jest jednoznaczne z nieprzyjęciem pracy do Konkursu.
UWAGA. W przypadku chęci zgłoszenia do Konkursu więcej prac niż jedną (maksymalna ilość 3) należy każdą z nich wysłać jako oddzielne zgłoszenie. Wówczas wskazane jest aby opisać zdjęcia np. Anna_Kowalska1.
4. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku prac inspirowanych innymi pracami należy w treści zgłoszeniowego e-maila podać źródło inspiracji lub nazwę i autora tutoriala, na bazie którego powstała praca Konkursowa.
5. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością hand-made, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).
6. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§ 6. Wymagania dotyczące zdjęć pracy

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości. Praca może być prezentowana na dowolnie wybranym przez Uczestnika tle i w dowolnej inscenizacji (w tym także może być prezentowana na modelu/modelce), jednak musi prezentować pracę w sposób czytelny.
Oczekiwane parametry zdjęcia:
rozdzielczość min. 1500×1500 pikseli,
dostateczna ostrość,
brak nadmiernego prześwietlenia,
brak przesadnej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelności uwidocznionej na nim pracy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia pracy do konkursu jeśli jakość nadesłanego zdjęcia będzie niewystarczająca dla celów przygotowania konkursowej prezentacji.

§ 7. Sposób wyłonienia Zwycięzców

1. Zwycięzców wybiera Jury powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniać powiązanie pracy z tematem Konkursu, jakość wykonanej pracy, walory artystyczne i techniczne oraz kreatywność. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage’u www.facebook.com/fanpageroyalstone, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora, a także przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na fanpage’u (https://pl-pl.facebook.com/fanpageroyalstone oraz na blogu pod adresem www.blog.royal-stone.pl

§ 8. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów Konkursu:
I miejsce – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 400,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
II miejsce – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 150,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu),
III miejsce – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 100,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Nagroda publiczności – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 50,00 zł
(nagroda dla pracy, która zbierze najwięcej kliknięć „Lubię to” pod zdjęciem opublikowanym w albumie konkursowym na fanpage’u Royal-Stone)
2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia, a także przyznać miejsca równorzędne (ex aequo).
3. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 9. Ochrona praw autorskich

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej jak również promowanie osób, dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:

1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu, podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku, gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§ 10. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:
a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości;
b) posiadają niskie walory artystyczne;
c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznymi wskazanym przez Organizatora);
d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;
e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;
f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ww.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK
Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:
1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „BAJKOWE INSPIRACJE Z ZIMĄ W TLE” i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone.pl Marek Górski) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
4. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
5. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na Konkurs Royal-Stone na podstawie i po ogłoszeniu przez Organizatora tematu inspiracji konkursowej i praca nie była wcześniej nigdzie publikowana.
Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
6. Praca nawiązuje do tematu konkursowej inspiracji poprzez: …......................................................
7. Praca konkursowa jest (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.) .…………….
8. Praca została wykonana w technice …………………………………………..
9. Praca została wykonana w czasie (podać liczbę godzin): …................
10. Do pracy zostały wykorzystane następujące materiały: ….............................................................
Oświadczenie dodatkowe dla osób zgłaszających pracę wykonaną na podstawie tutoriala.
11. Oświadczam, że praca Konkursowa została wykonana w oparciu o tutorial: ……… (nazwa) ……… (autor)
Podpis: Imię i Nazwisko

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.