Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Program premiowy ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs MISTRZ GESZTELKI 2018

REGULAMIN KONKURSUMISTRZ GESZTELKI 2018”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „MISTRZ GESZTELKI 2018” zwanego dalej „Konkursem” jest firma: royal-stone.pl Marek Górski z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3, NIP: 592-179-68-29.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone i twórców biżuterii hand-made.
3. Konkurs trwa od 04.01.2018 do 16.02.2018 roku.
4. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA DNIA 05.02.2018 roku do godz. 10.00 – zapoznaj się koniecznie z Warunkami Udziału w Konkursie ( § 3 Regulaminu).
5. Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail: kalendarz@royal-stone.pl

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę – BIŻUTERIĘ w której wykorzysta własnoręcznie wycięte kształty z dowolnego metalu (srebro, miedź, mosiądz itd.) za pomocą piłki ręcznej – tzw. „gesztelki”. W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Własnoręcznie wykonać pracę biżuteryjną po dacie ogłoszenia Konkursu w której wykorzystane zostaną samodzielnie wycięte elementy z metalu za pomocą piłki ręcznej – tzw. „gesztelki”. Dopuszczalne jest wykańczanie i modelowanie wyciętych ręcznie kształtów za pomocą ręcznych narzędzi jubilerskich (np. pilniki). Niedopuszczalne jest wycinanie elementów przy użyciu urządzeń typu frezarki , urządzenia laserowe, cięcie wodą itp. W przypadku wątpliwości Organizatora dotyczących techniki wykonania pracy/elementu pracy Uczestnik może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych zdjęć ilustrujących technikę wykonania w sposób nie budzący wątpliwości Organizatora. W przypadku istnienia takich wątpliwości Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia pracy do Konkursu lub jej dyskwalifikacji po przyjęciu.
3. Dołączyć do grupy w serwisie Facebook: „Z metalu tworzone – jubilerstwo i biżuteryjna metaloplastyka” – Kliknij tutaj
4. Zamieścić do dnia 05.02.2018 roku post w grupie „Z metalu tworzone – jubilerstwo i biżuteryjna metaloplastyka” zdjęcie ilustrujące przebieg pracy nad pracą zgłoszoną następnie do Konkursu (na dowolnym etapie).
5. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace, przy czym każdy z wyciętych elementów z metalu może wystąpić tylko w jednej pracy zgłaszanej do Konkursu (niedopuszczalne jest wykorzystywanie tego samego lub takiego samego elementu w kilku zgłoszeniach).
6. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ.
7. Do Konkursu można zgłosić pojedynczą biżuterię. Przedmiotem zgłoszenia nie mogą być komplety biżuterii.
8. Zgłaszana do Konkursu praca nie może obrażać uczuć innych, jak również naruszać tzw. „dobrego smaku”. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.

§ 4. Zgłoszenie do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać najpóźniej do dnia 05.02.2018 roku do godz. 10.00.
2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika np.: Anna_Kowalska
b) W treści e-maila: – oświadczenia Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem, określenie rodzaju biżuterii (np. bransoletka, kolczyki, naszyjnik, wisior itp.)
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego, a w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym.
4. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku prac inspirowanych innymi pracami należy w treści zgłoszeniowego e-maila koniecznie podać źródło inspiracji lub nazwę i autora tutoriala, na bazie którego powstała praca konkursowa.
5. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością hand-made, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).
6. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§ 5. Wymagania dotyczące zdjęć pracy

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcia powinno być możliwie najlepszej jakości (wskazane jest tło w jednolitym kolorze).
2. Jedno zdjęcie główne powinno prezentować całą pracę w sposób umożliwiający jej właściwą ocenę przez konkursowe Jury. Oczekiwane minimalne parametry zdjęcia: rozdzielczość min. 2000×2000 pikseli, dobra ostrość zdjęcia, brak prześwietleń i nadmiernej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelność uwidocznionej na nim pracy.
3. Zdjęcia makro. Główną składową oceny przez Jury (patrz § 6) jest złożoność, piękno i kunszt wykonania wyciętego elementu/elementów z metalu użytych w konkursowej pracy, a więc oprócz zdjęcia głównego obrazującego całą pracę wymagane są także zdjęcia zbliżeniowe (makro) samodzielnie wyciętych elementów z metalu. Zdjęcia makro powinny pozwolić na ocenę przez Jury kunsztu wykonania, tj jakości cięcia, sposobu wykończenia krawędzi itp. Zdjęcia należy dołączyć do przesyłanego zgłoszenia, a także samodzielnie umieścić w formie komentarzy pod własną pracą w opublikowanym Albumie Konkursowym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.
4. Dopuszczalne jest aby w tle zdjęcia głównego znalazły się inne elementy dopełniające zdjęcie, które nie ograniczą jednak czytelności samej pracy. Zdjęcie nie może być wykonane na modelu/modelce.
5. W przypadku zdjęć o złej jakości lub nie pozwalających na pełną ocenę kunsztu wykonania pracy Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia pracy do Konkursu.

§ 6. Sposób wyłonienia Zwycięzców

1. Zwycięzców wybiera Jury powołane przez Organizatora. Jury wyłaniając Zwycięzców będzie oceniać:
a) Złożoność, piękno i kunszt wykonania wyciętego elementu/elementów z metalu użytych w konkursowej pracy – składowa 80% ogólnej oceny.
b) Kompozycję i harmonię wszystkich elementów pracy – składowa 20% ogólnej oceny.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage’u https://pl-pl.facebook.com/fanpageroyalstone.

§ 7. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów:
I miejsce – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 250,00 zł oraz karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
II miejsce – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 100,00 zł oraz karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
III miejsce – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 50,00 zł oraz karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Nagroda Publiczności – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 50,00 zł
(nagroda dla pracy, która zbierze najwięcej kliknięć „Lubię to” pod zdjęciem opublikowanym w albumie konkursowym na fanpage’u Royal-Stone w terminie wskazanym odrębnie przez Organizatora).
2. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 8. Ochrona praw autorskich

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej jak również promowanie osób dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię, lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku, gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§ 9. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:
a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości i zdaniem Organizatora niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej i/lub nie pozwalających na dokonanie na ich podstawie oceny pracy przez Członków Jury;
b) posiadają zdaniem Organizatora niskie walory artystyczne;
c) są niezgodne z zasadami Regulaminu.
d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;
e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;
f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ww.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone.pl Marek Górski) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
4. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
5. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na Konkurs Mistrz Gesztelki 2018 po dacie ogłoszenia Konkursu.
6. Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
7. Praca konkursowa jest (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.)....

Podpis: Imię i Nazwisko

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.