Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Program premiowy ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Słownik pojęć:

 • Organizator – właściciel sklepu internetowego royal-stone.pl
 • Uczestnik – osoba, która dobrowolnie bierze udział w programie
 • Program lojalnościowy, zwany dalej Programem Premiowym – organizowany i prowadzony przez Organizatora program polegający na zbieraniu punktów i wymianie ich na określone w tym regulaminie nagrody rzeczowe.
 • Punkty premiowe – naliczane przez Organizatora punkty z tytułu zakupów dokonanych przez Uczestnika za pośrednictwem sklepu internetowego www.royal-stone.pl
 • Nagroda premiowa – określony rzeczowo i rodzajowo towar oferowany Uczestnikowi Programu w zamian za uzyskane punkty przyznane za zakup produktów za pośrednictwem strony www.royal-stone.pl
 • Wykaz nagród premiowych – wykaz nagród, które Uczestnik może otrzymać za zebrane punkty

§1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego w sklepie internetowym www.royal-stone.pl. polegające na sprzedaży premiowej, w ramach której klientom przyznawane są punkty za zakupione towary. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania punktów za zakupy.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Royal-Stone Anna Miklaszewska, ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
 3. Okres trwania Programu obejmuje czas od dnia 9 lipca 2014 do 31 lipca 2021. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez rejestrację na stronie www.royal-stone.pl

§2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. W programie mogą brać udział zarejestrowani klienci sklepu internetowego www.royal-stone.pl będący osobami pełnoletnimi i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Organizatora i firm z grupy Royal-Stone.
 3. Warunkiem przystąpienia do programu jest rejestracja w sklepie internetowym www.royal-stone.pl i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik programu nie może przekazywać dostępu do programu (loginu i hasła) innej osobie.

§3. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

 1. Uczestnik Programu Lojalnościowego zbiera punkty premiowe na swoim koncie poprzez zakup towarów w sklepie internetowym www.royal-stone.pl według zasady, że za każde wydane 10zł w sklepie internetowym klient otrzymuje 1 punkt premiowy. (Nie dotyczy kosztów transportu). Punkty przyznawane są klientowi automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i realizacji zamówienia.
 2. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) lub reklamacji skutkującej zwrotem wartości zamówienia do klienta uzyskane wcześniej punkty zostaną automatycznie odliczone.
 3. Jeśli zwrot towaru przez Klienta nastąpi po wymianie punktów na nagrody premiowe, te należy zwrócić wraz z odsyłanym towarem.
 4. Punktów nie można zbywać, łączyć z punktami innych zarejestrowanych użytkowników programu lub cedować na inne osoby.
 5. Organizator zastrzega, że wartość i ilość przyznawanych punktów może zmieniać się w zależności od wprowadzanych akcji promocyjnych.

§4. WYMIANA PUNKTÓW

 1. Uczestnik Programu może wymieniać zgromadzone punkty na nagrody premiowe umieszczając w koszyku wybrane produkty z zakładki Premie odpowiadające wartości zgromadzonych punktów.
 2. Prawo do wymiany zebranych w ramach Programu punktów na nagrody premiowe oferowane przez Organizatora, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 3. Koszt wysyłki nagród premiowych ponosi Uczestnik.
 4. Wymiana otrzymanej nagrody premiowej na inną lub jej zwrot w celu odzyskania wykorzystanych punktów nie jest możliwa.
 5. Wykorzystane punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika z chwilą złożenia zamówienia.
 6. Aktualny stan punktów premiowych jak i historię transakcji premiowych Uczestnik może w dowolnym momencie sprawdzić po zalogowaniu na www.royal-stone.pl, zakładka Punkty.

§5. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie 2 lat od momentu ich przyznania Uczestnikowi.

§6. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy dojdzie do udostępnienia Konta osobie nieupoważnionej. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie e-mailowej.
 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.
 3. Z chwilą doręczenia Organizatorowi Programu Lojalnościowego oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator Programu zastrzega jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.

§7. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA

 1. Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Uczestników.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celu przetwarzania w związku z udziałem Uczestnika w Programie jest Royal-Stone.
 2. Organizator oświadcza, że przedsięwziął wszelkie niezbędne środki konieczne i wymagane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności z zapisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Udostępnienie danych Organizatorowi Programu Lojalnościowego w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne celem rejestracji i wysyłki.
 4. Uczestnik ma prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych jak i do żądania ich zmiany lub usunięcia.
 5. W przypadku zmiany danych osobowych (adres, nazwisko) Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Organizatora. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku informacji o zmianie danych, Organizator nie odpowiada.

§9. ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizator zastrzega, iż ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie ogłoszona co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie www.royal-stone.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż możliwość realizacji Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana Punktów nie będzie możliwa.

1.02.2021 – Uwaga! Przyznane punkty w programie lojalnościowym można wykorzystać do 31.07.2021, od 1.08.2021 nie będzie możliwości zbierania punktów i realizowania nagród w programie.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.