Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zwrot i reklamacja

Zasady dotyczące zwrotu i reklamacji

1. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszych Zasadach przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedawca zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Jeśli Konsument odstąpił od części umowy (np. zwrot części zakupionego towaru) koszty dostawy towaru do Konsumenta nie są zwracane.
 7. Zwrotom nie podlegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta (towary cięte ze zbiorczej szpuli np. sznurki sutasz, taśmy, łańcuchy, druty).
 8. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu;
  2. odstąpić od umowy wypełniając formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszych Zasad i i przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres info@royal-stone.pl.
 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru przesyłki przez Klienta.
 11. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (pkt 3 niniejszych Zasad) są przekazywane w formie elektronicznej.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym towar cięty na wymiar wskazany przez Klienta.
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach środki zostaną zwrócone w 100% jedynie po pisemnym zgłoszeniu na adres warsztaty@royal-stone.pl. Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż na 8 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Po tym terminie opłata za warsztaty nie podlega zwrotowi.
  Nieobecność na warsztatach skutkuje utratą dokonanej wpłaty. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, Uczestnik może wskazać inną osobę na swoje miejsce. O zamianie należy poinformować pisemnie na adres warsztaty@royal-stone.pl najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem danych warsztatów.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania się minimalnej, określonej w opisie warsztatów liczby uczestników. Za odwołane warsztaty Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty lub możliwość przeniesienia jej jako wpłaty za inne warsztaty pod warunkiem dostępności miejsc na dany termin.

2. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt.1.6 niniejszych Zasad), odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 3. Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Royal-Stone Anna Miklaszewska, ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
 4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi, który ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Klient może również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://royal-stone.pl/pl/returns-open.html.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od całej niniejszej umowy dokonujemy zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kwoty tytułem dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszt dostarczenia rzeczy nie podlega zwrotowi, jeśli odstąpienie dotyczy części umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient pisemnie wskazał na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy i odstąpieniu Klienta od umowy – zwrot płatności zostanie wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną rzecz należy odesłać na adres: Royal-Stone Anna Miklaszewska, Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient dokona odesłania rzeczy przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej wypełniając formularz reklamacji, będący Załącznikiem nr 2 lub 3 do niniejszych Zasad i przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres info@royal-stone.pl.
  3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym organizacji przesyłki reklamowanego towaru oraz koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
  5. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik 2 - Formularz reklamacji dla konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Załącznik 3 - Formularz reklamacji dla przedsiębiorcy dla którego zakup ma charakter zawodowy

pixel