Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Żywice i formy

(Liczba produktów: 88)
Kształt
Kolor
Cena
-

Żywica do biżuterii i silikonowe formy do odlewów

 Żywica jest bar­dzo czę­sto wyko­rzy­sty­wana jako mate­riał w jubi­ler­stwie lub ręko­dziele. Pozwala na reali­za­cję autor­skich pro­jek­tów arty­stycz­nych lub pla­stycz­nych, które zostają odwzo­ro­wane w atrak­cyj­nych wzo­rach i kształ­tach za pomocą form do odle­wów. 

Żywica epoksydowa

  Dwu­skład­ni­kowa żywica epok­sy­dowa to poli­me­rowy syn­te­tyk. Skład­ni­kami są płynne poli­fe­nole, które łączymy ze spe­cjal­nym utwar­dza­czem w odpo­wied­niej pro­por­cji. Żywica epok­sy­dowa Craft Resin jest prze­zna­czona do odle­wów. Po utwar­dze­niu jest ceniona ze względu na nastę­pu­jące para­me­try:

  • bezwonność;
  • bezbarwność
  • przezroczystość
  • wysoki połysk
  • odpor­ność na zary­so­wa­nia
  • nie żółk­nie i nie blak­nie;
  • dobrze trzyma kolor


Pakiet zawiera dwa skład­niki, czyli żywicę (Resin) o gra­ma­tu­rze 200 g oraz utwar­dzacz (Har­de­ner) o gra­ma­tu­rze 100 g. Jest bar­dzo pro­sty w uży­ciu, nawet dla począt­ku­ją­cych osób.

Żywica epoksydowa do biżuterii

 Utwardzona żywica jest nie­tok­sycz­na oraz jest cał­ko­wi­cie bez­pieczna w użyt­ko­wa­niu. Żywica Craft Resin EPOXY CRYSTAL jest naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wana do domo­wego odle­wa­nia wyro­bów jubi­ler­skich w postaci biżu­te­rii. Biżu­te­rię wyko­nu­jemy samo­dziel­nie za pomocą róż­nych form sili­ko­no­wych. Silikonowe formy do odlewów z żywicy  Royal-Stone to roz­bu­do­wana oferta form sili­ko­no­wych, któ­rych kształty sta­no­wią dodat­kową inspi­ra­cję dla wyko­naw­ców. Dzięki nim i zasto­so­wa­niu żywicy Craft Resin możemy samo­dziel­nie wyko­nać biżu­te­rię w wybra­nym przez sie­bie kształ­cie. Naj­bar­dziej popu­larne kształty to kule, pół­kule, owale pro­sto­kąty, trój­kąty i bazy bran­so­le­tek oraz wybrane inne kształty. Formy do odlewów z żywicy są bar­dzo ela­styczne, a zara­zem łatwe do czysz­cze­nia. Można je uży­wać wie­lo­krot­nie. 

 Reali­za­cja wła­snego autorskiego pro­jektu

Wybierz z oferty odpo­wiedni kształt formy i żywicę. Cenny dla Cie­bie dro­biazg zalej żywicą i ciesz się samo­dziel­nie wyko­naną stylową biżu­te­rią hand made lub poda­ruj ją bli­skiej oso­bie.
Na naszym blogu prezentujemy biżuterię z żywicy wykonaną przez rękodzielników. A jak już nabierzesz ochoty na samodzielne wykonanie np. biżuterii z żywicy epoksydowej, to skorzystaj z któregoś z naszych tutoriali z wykorzystaniem żywicy epoksydowej.

pixel