Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną https://royal-stone.pl, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca użytkownikiem Sklepu Internetowego, a także która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca: Royal-Stone Anna Miklaszewska, 882923387, info@royal-stone.pl, 825-169-28-21, 017514160.
 6. Adres siedziby Sprzedawcy: Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
 7. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: royal-stone.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 8. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu i jest dostępna na stronie Polityka prywatności.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 13. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://royal-stone.pl/pl/returns-open.html.
 14. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość.
 15. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 16. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. dokonywanie rejestracji i korzystanie z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Klient może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Klienta z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 6. Produkty i ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego royal-stone.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Podane ilości i gramatura oraz wielkości produktów mogą się się wahać w granicy +/-5%.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w jego bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dokonując wyboru dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej oraz sposobu płatności, Klient tym samym wyraża zgodę na udostępnienie wybranym przez siebie firmom oraz przetwarzanie przez nie swoich danych osobowych. Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe Klienta na podstawie dokonanego przez niego wyboru: “Poczta-Polska” – Poczta Polska SA, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, “Paczkomaty” – Inpost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, “Kurier DHL” – DHL Express Poland Sp. Z O.O., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
 7. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie
 8. Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Royal-Stone.

§ 4. Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie tego formularza. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Domówienie towarów do już złożonego zamówienia jest możliwe poprzez złożenie nowego, dodatkowego zamówienia. Składając zamówienie stanowiące domówienie, należy wybrać w opcjach dostawy "Domówienie". Domówienie można złożyć wyłącznie w czasie, gdy wcześniejsze zamówienie posiada status "OCZEKUJE NA WPŁATĘ" lub "REALIZOWANE". Status zamówień można sprawdzić w panelu Klienta w zakładce "ZAMÓWIENIA". Nie ma możliwości złożenia domówienia do zamówienia, które posiada status "PAKOWANE" lub "WYSŁANE".
 4. Ceny wyświetlane w Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT.
 5. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i poprawne podanie wszystkich niezbędnych danych ( w tym m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, jeśli w trakcie dokonywania zakupu taki kod jest aktywny i zostanie przez Klienta poprawnie wpisany w koszyku. W przypadku akcji promocyjnych informacja o aktywnym kodzie rabatowym może być udostępniona m.in.: na banerach informacyjnych i reklamowych w Sklepie Internetowym; innych witrynach, serwisach i portalach w sieci internet; postach w serwisach Facebook oraz Instagram; newsletterze; drukowanych materiałach reklamowych oraz w sklepach stacjonarnych Royal-Stone. W przypadku, gdy aktywny jest więcej niż jeden kod rabatowy Klient może skorzystać tylko z jednego, dowolnie wybranego przez siebie kodu. Rabaty z różnych kodów nie sumują się.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Kupującego, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy i kosztów dostawy.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
  1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
  4. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia:
   1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego.
   2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
  5. Produkty w ofercie sklepu, których poszczególne egzemplarze różnią się pomiędzy sobą wzorem, odcieniem i kształtem co wynika z ich natury (np. nieregularne i różnokolorowe kamienie naturalne) wybieramy losowo. W przypadku prośby Klienta umieszczonej w uwagach do zamówienia możemy podjąć próbę wyboru egzemplarza zbliżonego do życzenia Klienta, jednakże jeśli nie będzie to możliwe zostanie wysłany egzemplarz wybrany losowo bez odrębnego kontaktu z Klientem. Sytuacja, w której Klient otrzyma egzemplarz nie spełniający jego indywidualnych oczekiwań nie może być przedmiotem reklamacji.
  6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia opłacenia zamówienia. Około 90% złożonych zamówień jest realizowana w czasie 2 dni roboczych.
  7. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia może się opóźnić, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Klient ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.
  8. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu wpłaty za zamówiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rezygnacji.
 9. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz / lub braku potwierdzenia zamówienia;
  2. braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, a w przypadku zakupu warsztatów oraz produktów objętych promocją “Królewski Czwartek -50%” w terminie 3 dni; (promocyjne produkty w promocji "Królewski Czwartek" dostępne są w maksymalnej ilości 10 jednostek dla każdego Klienta;
  3. w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.

§ 5. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością po dostawie).
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://royal-stone.pl/pl/payments.html.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku wyboru faktury VAT wymagane jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wypełniania formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). W przypadku braku dostępności niektórych produktów Sprzedawca dopuszcza wystawienie częściowych paragonów lub faktur.

§ 6. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy. Koszt dostawy ponosi Klient w wysokości zgodnej z wybraną przez siebie opcją.
 2. Nieodebranie przesyłki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami z tym związanymi tj.
  1. Przesyłka kurierska – 15,90zł
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa – 23zł
  3. Paczkomaty – 13,90zł
  4. Poczta-Polska – 14,90zł
  5. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki skompletowanej wg zamówienia z opcją “Odbiór osobisty sklep Royal-Stone Warszawa ul. Żelazna” w terminie 30 dni od dnia powiadomienia przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Sprzedawcy. Zlecenie przez Klienta ponownego przygotowania zamówienia do odbioru w sklepie w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 18 będzie dodatkowo płatne w kwocie 10,90 zł. Zamówienia z opcją odbioru osobistego o wartości towarów poniżej 40 PLN nie będą realizowane.
  6. W przypadku nieodebrania przez Klienta opłaconej przesyłki będzie ona przechowywana przez Sprzedawcę. Klient zobowiązuje się ponieść koszty logistyczne w wysokości 5zł za każde 30 dni przechowywania przesyłki. Opłata logistyczna będzie naliczana od 8-go dnia licząc od daty otrzymania zwrotu przesyłki z punktu odbioru Warszawa, ul. Żelazna 67.
 3. Aktualnie dostępne sposoby i koszty dostawy w Sklepie Internetowym znajdują się pod adresem https://royal-stone.pl/pl/delivery.html.
 4. Wskazane jest, aby każdą przesyłkę kurierską otworzyć w obecności kuriera. Ważnym elementem przy składaniu reklamacji uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki powinien być protokół sporządzony przez kuriera w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną. W zaistniałej sytuacji wskazany jest niezwłoczny kontakt Klienta ze Sklepem. Każdy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera.

§ 7. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 7 i 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedawca zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Jeśli Konsument odstąpił od części umowy (np. zwrot części zakupionego towaru) koszty dostawy towaru do Konsumenta nie są zwracane.
 7. Zwrotom nie podlegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta (towary cięte ze zbiorczej szpuli np. sznurki sutasz, taśmy, łańcuchy, druty).
 8. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu;
  2. odstąpić od umowy wypełniając FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący Załącznikiem nr 2 Regulaminu i przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres info@royal-stone.pl.
 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru przesyłki przez Klienta.
 11. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w punkcie 3.5.3 niniejszego Regulaminu.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym towar cięty na wymiar wskazany przez Klienta.
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach środki zostaną zwrócone w 100% jedynie w przypadku pisemnego zgłoszenia na adres warsztaty@royal-stone.pl. Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż na 8 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Po tym terminie opłata za warsztaty nie podlega zwrotowi.

  Nieobecność na warsztatach skutkuje utratą dokonanej wpłaty. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, Uczestnik może wskazać inną osobna swoje miejsce. O zamianie należy poinformować pisemnie na adres warsztaty@royal-stone.pl najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem danych warsztatów.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania się minimalnej, określonej w opisie warsztatów liczby uczestników. Za odwołane warsztaty Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty lub możliwość przeniesienia jej jako wpłaty za inne warsztaty pod warunkiem dostępności miejsc na dany termin.

§ 8. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w § 7 pkt.6), odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 3. Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Royal-Stone Anna Miklaszewska, ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
 4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej wypełniając jeden z formularzy reklamacji stanowiących załączniki nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres info@royal-stone.pl.
  3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  4. Kroki jakie musi podjąć Klient celem złożenia reklamacji, w tym sposób odbioru przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru od Klienta wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
  5. Sprzedawca dokonuje odbioru reklamowanego przez Klienta Towaru na swój koszt. Klient powinien udostępnić Sprzedawcy wszelkie niezbędne dane, pozwalające na odbiór Towaru za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie..
  6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
  7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 10. Dane do kontaktu ze Sprzedawcą

Ze Sprzedawcą można skontaktować się:

 • telefonicznie pod nr tel. 22 721 00 54 w dni powszednie (poniedziałek-piątek) w godz. 8-16.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres info@royal-stone.pl.
 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres Royal-Stone Anna Miklaszewska, ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.

§ 11. Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 12. Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 24.01.2023.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi, który ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Klient może również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od całej niniejszej umowy dokonujemy zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kwoty tytułem dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszt dostarczenia rzeczy nie podlega zwrotowi, jeśli odstąpienie dotyczy części umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient pisemnie wskazał na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy i odstąpieniu Klienta od umowy – zwrot płatności zostanie wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną rzecz należy odesłać na adres: Royal-Stone Anna Miklaszewska, Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient dokona odesłania rzeczy przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 15. Załącznik 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 16. Załącznik 3 - Formularz reklamacji dla konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta

§ 17. Załącznik 4 - Formularz reklamacji dla przedsiębiorcy dla którego zakup ma charakter zawodowy

§ 18. Załącznik 5 – Polityka prywatności i cookies

pixel