Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs "Powiedz TAK!"

REGULAMIN KONKURSU „POWIEDZ TAK!”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu „POWIEDZ TAK!” zwanego dalej Konkursem jest firma royal-stone.pl z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3, NIP: 825-169-28-21.
2. Partnerem Konkursu jest marka BIZNES BEZ CUKRU – Handmade Brand Support, której właścicielem jest firma Pro Evolution Karolina Mackiewicz z siedzibą w Zawieprzyce Kolonia 54a, 21-077 Spiczyn, NIP: 563-237-53-98.
3. Celem Konkursu jest promocja marek Royal-Stone, BIZNES BEZ CUKRU – Handmade Brand Support oraz twórców biżuterii hand-made.
4. Konkurs trwa od 26.04.2023 do 12.07.2023 roku.

§ 2. Uczestnicy, praca konkursowa, zgłoszenie oraz przebieg Konkursu.

Konkurs dzieli się na 2 etapy.

Etap I.

Uczestnikiem I etapu Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która zgłosi do Konkursu własnoręcznie wykonaną biżuterię: NASZYJNIK, BRANSOLETĘ lub STROIK DO WŁOSÓW w dowolnej technice biżuteryjnej zaprojektowaną jako część stylizacji Panny Młodej.
Do Konkursu nie można zgłaszać prac wykonanych przed datą jego ogłoszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń do I etapu upływa w dniu 05.06.2023 roku, o godz. 10:00.

A. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy przesłać w formie wiadomości e-mail na adres: kalendarz@royal-stone.pl

B. Wiadomość zgłoszeniowa powinna zawierać:
- Tytuł „Zgłoszenie do konkursu POWIEDZ TAK!”;
- Treść oświadczenia, którego wzór znajduje się w załączniku niniejszego Regulaminu;
- Zdjęcie zgłaszanej pracy do Konkursu.

C. Zdjęcie pracy.
- Zdjęcie powinno być dobrej jakości, tj. być wystarczająco naświetlone, mieć dobrą ostrość i być skadrowane do kwadratu o wymiarach min. 1500x1500 pikseli. Dopuszczalne jest przesłanie zdjęcia bez kadrowania do kwadratu, jednak jego krótszy bok musi mieć rozmiar min. 1500 pikseli (uwaga: w przypadku przesyłania zdjęć z aparatu bez dokonywania obróbki graficznej problem zbyt małego zdjęcia najczęściej nie występuje). Rekomendowana rozdzielczość zdjęcia to72 dpi (standard dla publikacji w internecie).
- Zdjęcie powinno w sposób czytelny prezentować całą pracę. Należy je wykonać możliwie najbardziej „na wprost”, bądź z niewielkimi kątami ustawienia aparatu. Niedopuszczalne są duże kąty fotografowania powodujące, że praca albo nie jest widoczna w całości, albo jej istotna część znajduje się poza głębią ostrości (tzn. jest „rozmyta”).
- Na zdjęciu nie mogą znajdować się żadne dodatkowe elementy graficzne w postaci logo, itp. Niedopuszczona jest prezentacja biżuterii na modelce.
- Dopuszczalne są elementy w kadrze pełniące funkcje dekoracyjne w przypadku, gdy nie przesłaniają samej pracy, jak również gdy ich rola nie jest dominująca (praca konkursowa musi być dominującym i wyrazistym elementem ewentualnej kompozycji). Aby uniknąć trudności związanych z kompozycją fotografowanej sceny zaleca się wykonanie zdjęcia pracy na jednolitym, gładkim tle (w kolorze białym, bądź innym harmonizującym z kolorystyką pracy) bez tworzenia kompozycji z wykorzystaniem dekoracyjnych elementów dodatkowych.

D. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika, jeżeli w jego ocenie zgłaszana praca nie realizuje celu konkursu, w ocenie Organizatora przedstawia niskie walory techniczne i/lub artystyczne lub gdy zgłoszenie nie spełnia warunków zawartych w niniejszym paragrafie. Decyzja o nie przyjęciu należy wyłącznie do Organizatora.

E. Album konkursowy zostanie opublikowany na fanpage Organizatora w serwisie Facebook w dniu 07.06.2023 roku. Do II etapu zakwalifikuje się 10 Uczestników, których prace zgłoszone do I etapu zdobędą najwięcej reakcji internautów (tj. zsumowanych emotikonek „Lubię to”, „Super” oraz „Wow”). Głosowanie potrwa do 14.06.2023 roku, do godz. 10:00.

Etap II.

Zadaniem Uczestników w II etapie będzie zaprojektowanie i wykonanie kolczyków mających stanowić komplet z pracą zgłoszoną w I etapie Konkursu.

Do Konkursu nie można zgłaszać prac wykonanych przed datą jego ogłoszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń prac przez Uczestników II etapu upływa w dniu 03.07.2023 roku, godz. 10:00.

A. Do zgłoszenia pracy w II etapie Konkursu oraz wymagań dotyczących zdjęcia mają zastosowanie postanowienia § 2 pkt A-D.

B. Oprócz zdjęcia kolczyków będących zadaniem II etapu, Uczestnik zobowiązany jest załączyć do zgłoszenia także zdjęcie całego kompletu wykonanej biżuterii (tj. zdjęcie, na którym widoczna jest praca z I etapu oraz praca z II etapu łącznie). Ocenie końcowej podlegać będzie cały komplet.

C. Album Konkursowy w II etapie zostanie opublikowany na fanpage Organizatora w serwisie Facebook w dniu 07.07.2023 roku. W Albumie zostaną opublikowane po trzy zdjęcia nadesłane przez każdego Uczestnika tj:

- zdjęcie kompletu biżuterii (praca konkursowa z I etapu + z II etapu),
- zdjęcie kolczyków (praca konkursowa z II etapu),
- zdjęcie pracy konkursowej z I etapu.

D. Sposób wyłonienia Laureatów Konkursu.

Laureatów Konkursu (I, II oraz III miejsce) wyłoni Jury, w którego skład wchodzi Organizator oraz Partner Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.07.2023 roku.

E. Terminarz konkursowy:

26.04.2023 r. - ogłoszenie Konkursu.
05.06.2023 r., o godz. 10:00 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do I etapu Konkursu.
07.06.2023 r. - publikacja Albumu Konkursowego (etap I) na fanpage Organizatora.
14.06.2023 r., o godz. 10:00 – zakończenie głosowania, 10 prac z największą ilością głosów (suma reakcji: „like”, „super” oraz „wow”) przechodzi do II etapu Konkursu.
03.07.2023 r., o godz. 10:00 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do II etapu Konkursu (dotyczy Uczestników, które przeszły do II etapu).
07.07.2023 r. - publikacja Albumu Konkursowego (etap II) na fanpage Organizatora.
12.07.2023 r. - ogłoszenie wyników i zakończenie Konkursu.


§ 3. Nagrody.

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laureatów Konkursu wyłonionych w II etapie:

I miejsce
1. Bon towarowy na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 1 000,- PLN.
2. Szkolenie online "BEZCUKROWA DYCHA - edycja V" (dostęp wstecz do modułów od 0 do 10) o wartości 2 750,- PLN
ufundowane przez Partnera Konkursu: BIZNES BEZ CUKRU – Handmade Brand Support.
3. karta VIP do sklepów Royal-Stone uprawniającego do stałego rabatu -18%.

II miejsce
1. Bon towarowy na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 700,- PLN.
2. Szkolenie online: "STRATEGIA BUDOWANIA MARKI HANDMADE" o wartości 109,- PLN
ufundowane przez Partnera Konkursu: BIZNES BEZ CUKRU – Handmade Brand Support.
3. karta VIP do sklepów Royal-Stone uprawniającego do stałego rabatu -18%.

III miejsce
1. Bon towarowy na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 500,- PLN.
2. Szkolenie online: "STRATEGIA BUDOWANIA MARKI HANDMADE" o wartości 109,- PLN
ufundowane przez Partnera Konkursu: BIZNES BEZ CUKRU – Handmade Brand Support.
3. karta VIP do sklepów Royal-Stone uprawniającego do stałego rabatu -18%.

Bonu towarowego ani szkolenia online nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

§4. Ochrona praw autorskich.

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca, iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich, albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§5. Postanowienia dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego w przypadku gdy:
a) zdjęcia są słabej jakości, niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej;
b) praca posiada niskie walory artystyczne;
c) praca jest niezgodna z zasadami Konkursu wskazanymi przez Organizatora lub gdy związek pracy z tematem jest niejasny;
d) zostało nadesłane po terminach wskazanych w Regulaminie;
e) autor zgłoszenia nie odpowiada na wiadomość e-mail od Organizatora w ciągu 2 dni;
f) w każdym innym przypadku uzasadnionym niniejszym Regulaminem.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnera Konkursu oraz osoby dla nich najbliższe.
3. Uczestnik udziela pełnej zgody Organizatorowi oraz Parterowi Konkursu do:
- przetwarzania swoich danych osobowych i ich publikacji we wszelkich mediach;
- publikacji zdjęć prac konkursowych we wszelkich mediach, a także ich dowolnej obróbki graficznej.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „POWIEDZ TAK!” i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „POWIEDZ TAK!”.
4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
5. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
6. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na Konkurs „POWIEDZ TAK!” po jego ogłoszeniu przez Organizatora i nie była wcześniej publikowana.
Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
7. Pracą konkursowa jest biżuteria w postaci: (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.)...........
8. Praca została wykonana w technice…...............

Podpis: Imię i Nazwisko

pixel