Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs "Sutaszowe Inspiracje"

Część 1. Winter Morning.
Zadaniem Uczestników konkursu jest uszycie biżuterii w technice sutasz, z wykorzystaniem sznurka z limitowanej kolekcji sutaszu polskiego "Winter Morning" (kod sznurka w sklepie wwww.royal-stone.pl: PL197).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4.03.2024 r.


 

REGULAMIN KONKURSU „SUTASZOWE INSPIRACJE”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu „Sutaszowe Inspiracje” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Royal-Stone z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone, rękodzieła oraz twórców biżuterii handmade tworzących w technice sutasz.
3. Konkurs trwa od 9.02.2024 do 30.10.2024 roku.
4. Konkurs składa się z 12 części. W każdej części zadaniem Uczestnika będzie uszycie pracy biżuteryjnej z wykorzystaniem wskazanego przez Organizatora sznurka sutasz.

§2. Uczestnicy.

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona biżuterię z wykorzystaniem wskazanego wzoru sznurka sutasz i zgłosi ją w terminie podanym w harmonogramie konkursowym. W dalszej części Regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe, jak również osoby wchodzące w skład Jury. 
3. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów (do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody prawnego Opiekuna).

§3. Warunki udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. W terminie podanym w harmonogramie konkursowym, zgłosić własnoręcznie wykonaną biżuterię z wykorzystaniem wskazanego przez Organizatora wzoru sznurka sutasz.
3. Konkurs dzieli się na 12 konkursów cząstkowych. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie konkursach cząstkowych. Oznacza to, że nie ma obowiązku brania udziału w każdym konkursie cząstkowym.
4. Do każdego konkursu cząstkowego Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi więcej niż 3 prace do danej inspiracji, wówczas do Konkursu zostaną przyjęte tylko trzy z nich. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania samodzielnego wyboru prac, w przypadku braku jednoznacznych wskazań ze strony Uczestnika.
Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu minimalnie 1 pracę a maksymalnie 36 prac, po 3 do każdej z 12-tu konkursów cząstkowych.
5. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.
6. Zgłaszana do Konkursu praca nie może naruszać tzw. „dobrego smaku”, jak również obrażać uczuć innych. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.

§4. Praca konkursowa.

1. Biżuterię zgłaszaną do Konkursu należy wykonać w całości w technice sutasz, bądź w technice mieszanej z istotnymi elementami wykonanymi w technice sutasz. Za definicję techniki sutasz Organizator przyjmuje zszywanie ze sobą sznurków poprowadzonych obok siebie, którego efektem są charakterystyczne formy.
2. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu naszyjnik, wisior, broszka, brelok, pierścionek czy kolczyki lub ozdoba biżuteryjna (np. wachlarz, fascynator) albo aplikacja (np. na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie itp.) przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie, który element (jeżeli jest on tylko częścią składową) jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest elementem gotowym pozyskanym z innych źródeł). Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz.
3. W pracy konkursowej musi być wykorzystany w sposób widoczny oraz istotny POLSKI SZNUREK sutasz z kolekcji limitowanej wskazany przez Organizatora. W przypadku nie spełnienia tego warunku Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia i nie przyjęcia pracy do Konkursu. Ostateczną decyzję dotyczącą zgodności pracy z wytycznymi Regulaminu podejmuje Organizator, bez obowiązku podania uzasadnienia swojej decyzji.
4. Do Konkursu można zgłosić biżuterię (np. naszyjnik, wisior, broszę, parę kolczyków) lub KOMPLET nie przekraczający 2 części (np. parę kolczyków wraz z bransoletką). Konfiguracja kompletów jest dowolna i pozostaje do decyzji Uczestnika.
5. Zgłaszana przez Uczestnika praca nie musi być wykonana specjalnie na niniejszy Konkurs. Można zgłaszać prace wykonane i publikowane przed ogłoszeniem Konkursu.

§5. Zgłoszenie do Konkursu i konkursowy harmonogram.

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać wyłącznie w terminach określonych przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonych przez Organizatora terminach nie zostaną przyjęte.
2. Harmonogram konkursowy:

 Nazwa sznurka  Kod produktu Ogłoszenie konkursu cząstkowego   Termin nadsyłania zgłoszeń Publikacja albumu  Ogłoszenie wyników 
 Winter Morning  PL197  9.02.2024 4.03.2024 8.03.2024 13.03.2024
 Coffee Time  PL196  1.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 5.04.2024
 Pumpkin Pie  PL195  22.03.2024 15.04.2024 19.04.2024 24.04.2024
 Premiera w kwietniu  12.04.2024 6.05.2024 10.05.2024 15.05.2024
 Premiera w kwietniu  30.04.2024 27.05.2024 31.05.2024 5.06.2024
 Premiera w kwietniu  24.05.2024 17.06.2024 21.06.2024 26.06.2024
 Pastel Sweet PL192   14.06.2024 8.07.2024 12.07.2024 17.07.2024
 Go Green PL193   5.07.2024 29.07.2024 2.08.2024 7.08.2024
 Purple Sunset PL194   26.07.2024 19.08.2024 23.08.2024 28.08.2024
 Premiera w sierpniu -  16.08.2024 9.09.2024 13.09.2024 18.09.2024
 Premiera w sierpniu  6.09.2024 30.09.2024 4.10.2024 9.10.2024
 Premiera w sierpniu  27.09.2024 21.10.2024 25.10.2024 30.10.2024

  

3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę sznurka wymaganego do uszycia pracy, np.: Anna_Kowalska_Go_Green
b) W treści e-maila:
– oświadczenia Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem;
– określenie rodzaju biżuterii (np. bransoletka, komplet kolczyków z naszyjnikiem, itp.);
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska.
W przypadku chęci zgłoszenia do jednego konkursu cząstkowego więcej prac niż jednej (maksymalna liczba to 3), należy zdjęcia każdej z nich wysłać jako oddzielne zgłoszenie w osobnych wiadomościach e-mail.

5. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

6. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością handmade, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet). Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (Imię, Nazwisko oraz adresy do administrowanych przez Uczestnika stron/profili w sieci www) oraz upoważnia do umieszczania tych danych i ich rozpowszechniania we wszelkich publikacjach w formie drukowanej oraz elektronicznej. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przed ogłoszeniem wyników Konkursu zgłoszona przez niego praca zostanie wyłączona z Konkursu.
7. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§6. Wymagania dotyczące zdjęć pracy.

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości, mieć jednolite tło i prezentować na zdjęciu całą pracę w sposób umożliwiający jej właściwą ocenę przez konkursowe Jury. Nie jest dopuszczalne używanie scenografii, ani też aranżacji tła i wykorzystywania jakichkolwiek innych elementów dopełniających tło. Zdjęcie nie może być wykonane na modelu/modelce. Zdjęcie powinno obejmować całość biżuterii (żadna część biżuterii nie może znaleźć się poza kadrem). Oczekiwane minimalne parametry zdjęcia: rozdzielczość min. 2000×2000 pikseli, 72 DPI, dobra ostrość zdjęcia, brak prześwietleń i nadmiernej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelność uwidocznionej na nim pracy.

§7. Sposób wyłonienia Zwycięzców.

1. Zwycięzców każdego z etapów Konkursu wybiera Jury powoływane przez Organizatora. Oprócz stałych Jurorów, do Grona Jury zapraszana będzie także Projektantka sznurka sutasz, który wykorzystany był w danej części.

2. W celu wyłonienia Zwycięzcy Jury będzie oceniać:
– jakość techniczną wykonanej pracy;
– oryginalność pomysłu;
– walory artystyczne.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage www.facebook.com/fanpageroyalstone, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora, a także przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
4. Pierwsze miejsce może zostać przyznane Uczestnikowi maksymalnie w 2 konkursach cząstkowych.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na fanpage Royal-Stone w datach podanych w tabeli w §5.

§8. Nagrody w Konkursie.

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laureatów każdego z 12-tu konkursów częściowych:

I miejsce:
- bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 600,00 zł,
- karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna liczba nagród: 12

II miejsce:
- bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 300,00 zł,
- karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna liczba nagród: 12

III miejsce:
- bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 200,00 zł,
- karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna liczba nagród: 12

2. Bon towarowy w postaci kodu można wykorzystać wyłącznie w sklepie internetowym www.royal-stone.pl i nie można wymienić go na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

§9. Ochrona praw autorskich.

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej jak również promowanie osób, dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§10. Postanowienia dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego w przypadku gdy:
a) zdjęcia są słabej jakości, niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej;
b) praca posiada niskie walory artystyczne;
c) praca jest niezgodna z zasadami Konkursu wskazanymi przez Organizatora lub gdy związek pracy z tematem inspiracji jest niejasny;
d) zostało nadesłane po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie;
e) Autor zgłoszenia nie odpowiada na wiadomość e-mail od Organizatora w ciągu 2 dni;
f) w każdym innym przypadku uzasadnionym niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „Sutaszowe Inspiracje” i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Sutaszowe Inspiracje”.
4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
5. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
6.Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
7. Pracą konkursowa jest biżuteria w postaci: (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.)...........
Oświadczenie dodatkowe dla osób zgłaszających pracę wykonaną na podstawie tutoriala (jeśli dotyczy).
8. Oświadczam, że praca Konkursowa została wykonana w oparciu o tutorial (jeśli dotyczy):................(nazwa)................ (autor)
Podpis: Imię i Nazwisko

 

 

 

pixel