Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

"Sutaszowe wyzwanie" - Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „SUTASZOWE WYZWANIE”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu „Sutaszowe wyzwanie” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Royal-Stone z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego.
2. Czas trwania Konkursu zostaje określony przez Organizatora w dniu jego ogłoszenia w treści postów w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram.

§2. Ogłoszenie Konkursu i wybór Uczestników.

1. Ogłoszenie Konkursu następuje przez publikację przez Organizatora postu na Facebooku oraz Instagramie.
2. Spośród wszystkich zgłoszeń pod postem Organizator wybiera osoby zwane dalej Uczestnikami, którym przesyła zestawy na wskazany przez nich adres na terenie Polski.

§3. Praca konkursowa.

1. Materiały do wykonania pracy zostaną bezpłatnie przesłane Uczestnikom.
2. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania z powierzonych materiałów biżuterii według własnego pomysłu. Jej rodzaj zostaje określony przez Organizatora w chwili ogłoszenia Konkursu (np. kolczyki, wisior, itp.).
3. Uczestnik wykonuje biżuterię z otrzymanych od Organizatora materiałów w dowolnej konfiguracji i ilości. Nie ma obowiązku wykorzystania w pracy wszystkich otrzymanych materiałów.
4. Dodatkowo Uczestnik w konkursowej pracy może wykorzystać jeden dowolny rodzaj półfabrykatu spoza zestawu otrzymanego od Organizatora.

§4. Termin wykonania i wymagania dotyczące zdjęć pracy.

1. Uczestnik zobowiązany jest przesłać zdjęcia ukończonej pracy konkursowej wraz z wymyśloną nazwą dla stworzonej biżuterii najpóźniej w terminie wskazanym podczas ogłoszenia Konkursu.
2. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: klaudiusz@royal-stone.pl. W tytule wiadomości e-mail należy zawrzeć nazwę: „Sutaszowe wyzwanie”.
3. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości i prezentować na zdjęciu całą pracę w sposób umożliwiający jej właściwą ocenę. Dopuszczalne jest aby w tle znalazły się inne elementy dopełniające zdjęcie, które nie ograniczą jednak czytelności samej pracy, ani w żaden sposób jej nie przysłonią. Zdjęcie nie może być wykonane na modelu/modelce. Zdjęcie powinno obejmować całość pracy. Niedopuszczalne są zdjęcia, na których jakakolwiek część pracy znajduje się poza kadrem.
4. Zdjęcia powinny mieć szerokość oraz wysokość nie mniejszą, niż 1500px.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zdjęć o niewystarczającej jakości. Ocena w tym zakresie należy wyłącznie do Organizatora.
6. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
7. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością handmade, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet). Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (Imię, Nazwisko oraz adresy w administrowanych przez Uczestnika stronach/profilach w internecie) oraz upoważnia do umieszczania tych danych i ich rozpowszechniania we wszelkich publikacjach w formie drukowanej oraz elektronicznej. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przed ogłoszeniem wyników Konkursu zgłoszona przez niego praca zostanie wyłączona z Konkursu.
8. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§5. Wyłonienie zwycięzcy i nagroda.

1. Otrzymane zdjęcia prac konkursowych Organizator opublikuje w serwisie Facebook w formie albumu.
2. Zwycięzcą zostanie osoba, której praca zdobędzie pod zdjęciem najwięcej reakcji publiczności („like”, „super oraz „wow”) w okresie wskazanym przez Organizatora. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma taką samą, a zarazem najwyższą ilość głosów Organizator przeprowadzi “dogrywkę”. W takiej sytuacji zostanie opublikowany odrębny album zawierający te prace, a wybór Zwycięzcy odbędzie się na zasadach jak w przypadku pierwszego głosowania.
3. Zwycięzca otrzyma nagrodę – BON o wartości 200 PLN do wykorzystania w sklepie pod adresem: https://royal-stone.pl

§6. Ochrona praw autorskich.

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię lub jej projekt, stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
3. W przypadku gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§7. Postanowienia dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego w przypadku gdy:
a) zdjęcia są słabej jakości, niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej;
b) praca jest niezgodna z zasadami Konkursu zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz treścią postu opublikowanego w mediach społecznościowych będącego ogłoszeniem Konkursu.
c) zostało nadesłane po wskazanym przez Organizatora terminie;
d) w każdym innym przypadku uzasadnionym treścią niniejszego Regulaminu oraz zasadami Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „Sutaszowe wyzwanie” i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Sutaszowe wyzwanie”.
4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
5. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
6. Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.

pixel